Aktuality

Od čtvrtka 10. 9. 2020 je nařízením ministerstva zdravotnictví zavedena povinnost nosit ve škole roušku.

Děkujeme, že nám pomáháte se vzájemnou ochranou zdraví!

Prosíme všechny o dodržování následujících hygienických pravidel:

U vstupu do budovy školy, v každé učebně jsou k dispizici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

V co najkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.

Velmi důležitým proventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny - čerstvým vzduchem. Pokud je nutné použít nucenou ventilaci, je zajištěna její funkčnost a dostatečný výkon. Větrátní učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.

Je zajištěno bezpečné osušení rukou - ručníky na jedno použití.

Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.

Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno jednou denně.

Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.

Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).

Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 škola bude postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

< Školní rok 2020/2021 >
 • září
 • říjen
 • listopad
 • prosinec
 • leden
 • únor
 • březen
 • duben
 • květen
 • červen
 • červenec
 • srpen