Aktuality

Informace k předávání vysvědčení (výpisu) žákům


Vzhledem k omezení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání včetně 28. ledna 2021, není možné vysvědčení (nebo výpis) v tento den žákům předávat.

Vysvědčení za první pololetí nebo výpis vysvědčení bude předán nejpozději však třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.


Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy


Školy zůstávají ve stejném režimu jako dosud.

Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách.

Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 tzn., že výuka od 15. 2. 2021 i nadále probíhá distančním způsobem.

 


Informacje dle grupy uczniów z Republiki Reczpospolitej Polskiej

Szanowni rodzice,

decyzją Ministerstwa Edukacji Republiki Czeskiej

- od 15. 02. 2021 przebiega nauczanie zdalne 

 


 

 

 

 

Od čtvrtka 10. 9. 2020 je nařízením ministerstva zdravotnictví zavedena povinnost nosit ve škole roušku.

Děkujeme, že nám pomáháte se vzájemnou ochranou zdraví!

Prosíme všechny o dodržování následujících hygienických pravidel:

U vstupu do budovy školy, v každé učebně jsou k dispizici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

V co najkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.

Velmi důležitým proventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny - čerstvým vzduchem. Pokud je nutné použít nucenou ventilaci, je zajištěna její funkčnost a dostatečný výkon. Větrátní učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.

Je zajištěno bezpečné osušení rukou - ručníky na jedno použití.

Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.

Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno jednou denně.

Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.

Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).

Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 škola bude postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

 

 

 

< Školní rok 2020/2021 >
 • září
 • říjen
 • listopad
 • prosinec
 • leden
 • únor
 • březen
 • duben
 • květen
 • červen
 • červenec
 • srpen