Aktuality

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 07. ledna 2021 č. 13

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARSCoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

 

Vláda

I. omezuje s účinností ode dne 11. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hod.

provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole

 tzn., že výuka probíhá distančním způsobem.

 


Informacje dle grupy uczniów z Republiki Reczpospolitej Polskiej

Szanowni rodzice,

decyzja Rządu Republiki Czeskiej z dnia 07. 01. 2021 r.

- ogranicza od 11 stycznia 2021r. od 00:00 do 22 stycznia 2021r. do 23:59

działalność Podstawowych Szkół Artystycznych, zakazując osobistej obecności uczniów w Podstawowej Szkole Artystycznej

- 11. 01. 2021 do 22. 01. 2021 nauczanie zdalne


 

 


 

 

 

 

Od čtvrtka 10. 9. 2020 je nařízením ministerstva zdravotnictví zavedena povinnost nosit ve škole roušku.

Děkujeme, že nám pomáháte se vzájemnou ochranou zdraví!

Prosíme všechny o dodržování následujících hygienických pravidel:

U vstupu do budovy školy, v každé učebně jsou k dispizici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

V co najkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.

Velmi důležitým proventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny - čerstvým vzduchem. Pokud je nutné použít nucenou ventilaci, je zajištěna její funkčnost a dostatečný výkon. Větrátní učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.

Je zajištěno bezpečné osušení rukou - ručníky na jedno použití.

Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.

Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno jednou denně.

Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.

Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).

Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 škola bude postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

 

 

 

« zpět

Podzimní prázdniny 2018

Ve dnech 29. -30. října 2018 bude škola uzavřena z důvodu podzimních prázdnin.