Aktuality

Zrušení Veřejných koncertů nejlepších žáků školy

Z důvodu zhoršující se epidemie a nemocnosti učitelů a žáků se Veřejné žákovské koncerty v daných termínech nebudou konat, ale věříme, že proběhnou v náhradních termínech, o kterých Vás budeme včas informovat.

Omlouváme se a přejeme všem pevné zdraví.

 

Renata Wdówková

ředitelka školy

 

 

 

« zpět

Informace k předávání vysvědčení (výpisu) žákům

Informace k předávání vysvědčení (výpisu) žákům


Vzhledem k omezení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání včetně 28. ledna 2021, není možné vysvědčení (nebo výpis) v tento den žákům předávat.

Vysvědčení za první pololetí nebo výpis vysvědčení bude předán nejpozději však třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

 

 

 


 

 

 

 

Od čtvrtka 10. 9. 2020 je nařízením ministerstva zdravotnictví zavedena povinnost nosit ve škole roušku.

Děkujeme, že nám pomáháte se vzájemnou ochranou zdraví!

Prosíme všechny o dodržování následujících hygienických pravidel:

U vstupu do budovy školy, v každé učebně jsou k dispizici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

V co najkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.

Velmi důležitým proventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny - čerstvým vzduchem. Pokud je nutné použít nucenou ventilaci, je zajištěna její funkčnost a dostatečný výkon. Větrátní učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.

Je zajištěno bezpečné osušení rukou - ručníky na jedno použití.

Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.

Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno jednou denně.

Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.

Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).

Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 škola bude postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.