Školní řád

Ředitelka Základní umělecké školy Pavla Kalety Český Těšín, příspěvková organizace, Sokola-Tůmy 105/10 vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst.1, a na základě dalších právních norem tento školní řád.

 

ČÁST PRVNÍ

 

Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

   § 1

 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců

  

Školní řád pro žáky vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a respektuje Úmluvu o právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila dne 1. ledna 1993.

Školní řád je veřejně přístupný. V hlavní budově školy je vyvěšen na viditelném místě. Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu vždy na začátku školního roku a o tomto seznámení provedou v třídní knize zápis.

  

Práva žáků a zákonných zástupců žáků

1) Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo na poradenskou pomoc školy a veškeré informace související s výukou.

2) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek pro své vzdělávání odpovídající jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění.

3) Žáci mají dále právo:

 a) na vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech dle podmínek uvedených ve vyhlášce
č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání,

 b) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována náležitá pozornost,

 c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet s podněty na ředitelky školy,

d) na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého může zařadit žáka ředitelka školy na návrh učitele hlavního předmětu a vedoucího oddělení,

e) mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelkou školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele vyučovacího předmětu přeřazeni na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitelka školy,

f) účastnit se činností organizovaných školou,

g) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání (u učitele vyučovacího oboru, na ředitelství školy).

h) vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají; tento názor má být vyjádřen adekvátní formou, přičemž tomuto musí být věnována patřičná pozornost

i) být chráněn před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením

j) požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků školy – pokud se dítě cítí v jakékoli nepohodě nebo má nějaké trápení

4) Práva uvedená v odstavci 3 s výjimkou písmen a), c) a d) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

5) Na informace podle odstavce 3 písm. g) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost. 

6) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok nebo jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.

  Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

 
 1) Žáci jsou povinni:

 a) řádně se vzdělávat

b) řídit se zásadami tohoto školního řádu

 c) dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem

 2) Pravidelně a včas podle rozvrhu hodin navštěvovat všechny předměty, které v daném oboru určuje ŠVP (školní vzdělávací program) a do vyučování se dostavovat včas se stanovenými učebními pomůckami,

 3) Řádně omluvit svou nepřítomnost ve vyučování, obvykle písemnou omluvenkou podepsanou zákonným zástupcem žáka, a v případě delší nemoci podat učiteli vyučovacího předmětu zprávu o jejím pravděpodobném trvání,

 4) V případě onemocnění, které by mohlo způsobit jeho rozšíření mezi žáky a učiteli dodržovat zásady ohleduplnosti a hygieny,

 5) V učebnách i dalších prostorách školy dodržovat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti a přísný zákaz nošení a držení nebezpečných předmětů a zákaz nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek,

 6) Doporučeno účastnit se všech interních a veřejných akcí pořádaných nebo organizovaných školou, na které jsou připravováni,

 7) Svým chováním a jednáním dbát dobrého jména školy.

 8) Zletilí žáci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na kvalitu a průběh jejich vzdělávání.

9) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni zajišťovat řádnou docházku do vyučování a dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou omluvou (omluvit žáka je možno též osobně, telefonicky nebo e-mailem). Nepřítomnost žáka z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. jsou zákonní zástupci povinni omlouvat předem.

 10) V případě delší nemoci žáka podat učiteli vyučovacího předmětu do 3 dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání.

 11) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou dále povinni:

 a) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,

 b) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na kvalitu a průběh vzdělávání.

 12) Na základě § 28, odst. 2 školského zákona jsou žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uvést pro potřeby školní matriky tyto údaje:

 • jméno a příjmení žáka, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,
 • údaje o předchozím vzdělávání,
 • údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen (včetně údajů o druhu postižení) nebo zdravotně znevýhodněn,
 • údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání,
 • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

   

ČÁST DRUHÁ

 Provoz a vnitřní režim školy

 § 2

 Organizace vzdělávání

 

1) Období školního vyučování začíná 1. září a končí 30. června následujícího kalendářního roku. Období školních prázdnin začíná 1. července a končí 31. srpna. Přesně stanovené termíny pro začátek a ukončení školního vyučování a pro období školních prázdnin každoročně vyhlašuje MŠMT ČR. Období školního vyučování se člení na pololetí. Ve škole se vyučuje v pětidenním vyučovacím týdnu.

 2) Vyučování se řídí rozvrhem hodin. Vyučovací hodina v základním uměleckém vzdělávání trvá 45 minut. Vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými a desetiminutovými přestávkami.

 3) Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace zřizuje obor hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. V jednotlivých uměleckých oborech vzdělávání se organizuje individuální, skupinová a kolektivní výuka. Od 1. 9. 2012 vešel v platnost školní vzdělávací program (ŠVP) „Zážitky bez hranic“, podle kterého jsou žáci ve všech oborech vyučování.

 4) Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně má nejvýše 2 ročníky a je určeno pro žáky od 5 let věku.

 5) Základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let věku. Základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let věku.

6) Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin je určeno pro žáky základního studia I. a II. stupně, kteří prokáží mimořádné nadání a vynikající výsledky vzdělávání.

7) Studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky, délka vzdělávání v tomto studiu se určuje podle individuálních schopností žáka s přihlédnutím k jeho věku.

8) Škola organizuje koncerty, výstavy, vystoupení, tuzemské i zahraniční zájezdy a další akce související s výchovně vzdělávací činností. K podpoře nadaných žáků a k výměně zkušeností a podporování výsledků vzdělávání se škola účastní soutěží žáků v jednotlivých uměleckých oborech.

9) V případě nepřítomnosti učitele delší než tři týdny zajišťuje škola náhradního učitele. Za prázdniny, státní svátky a předem oznámené školní akce se úplata za vzdělávání nevrací.

10) Škola si vyhrazuje právo se souhlasem rodičů k výrobě kopií, veřejnému provozování a dalšímu šíření CD, DVD, videa a dalších médií, na kterých pořídila záznam žákovských vystoupení.

11) Podle § 41 odst. 1 školského zákona č. 561/2004 Sb. o povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitelka školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka, popř. zletilého žáka. Individuální vzdělávání lze povolit pouze žákovi prvního stupně základní školy.

12) V době školního vyučování může ředitelka školy ze závažných důvodů, zejména z organizačních a technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce.

13) Škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty a vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností.

14) Opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno bez vědomí vyučujícího.

15) Vstup a pohyb po škole:

a) žáci přichází do školy 10 minut před začátkem vyučování. Očistí si boty, přezují se na obvyklém místě. Na chodbách se nezdržují déle, než je nezbytně nutné k odložení a vyzvednutí šatstva a obuvi. Po skončení výuky žáci neprodleně opouští budovu školy. Ve škole a v jejím areálu není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky a střelné nebo sečné zbraně. Vzhledem k nebezpečnosti těchto výrobků budou tyto žákům odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření,

b) rodiče žáků čekají na žáky na určeném místě.

c) jízda na kole, koloběžce a bruslích in-line v areálu školy není dovolena, do školní budovy není dovoleno ukládat kola a koloběžky. Rovněž je zakázán pohyb po škole v in-line bruslích,

d) o přestávkách se chovají žáci ve třídách a na chodbách ukázněně.

e) je zakázáno používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení dětmi, žáky nebo studenty, s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů.

16) v případě, že je rozhodnutím vlády, KHS nebo zřizovatelem školy nařízena karanténa celé škole nebo jedné její části, škola bude poskytovat distanční výuku. Ta bude přizpůsobena individuálním podmínkám jednotlivých žáků a personálním a technickým podmínkám školy.

 

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve školách dle § 184a školského zákona

1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.

2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

3) Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.

4) Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost žáků ve škole z důvodu krizového opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo určit opatřením obecné povahy

a) odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených tímto zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže,

b) odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání nebo ukončování vzdělávání, pokud by postup podle tohoto zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže; opatření obecné povahy musí být vydáno v souladu se zásadami a cíli vzdělávání uvedenými v § 2 tohoto zákona,

5) Opatření obecné povahy ve vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy ministerstvo oznámí vyvěšením na své úřední desce a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na dobu nejméně 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení a na úřední desce nebo pozdějším dnem, který je v něm uveden. Pokud se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy, ministerstvo jej bezodkladně zruší nebo změní.

 § 3

Přijímání žáků ke vzdělávání

 

1) Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání.

2) Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě

úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitelka školy.

3) Do studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin přijme žáka ředitel školy na návrh učitele vyučovacího předmětu.

4) Do přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijati mimořádně nadaní uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku. Uchazeči, kteří překročili věk stanovený v § 2 odst. 7, mohou být podle výsledku talentové zkoušky přijati do některého z vyšších ročníků základního studia.

5) Oznámení o přijetí žáka ke studiu je sdělováno telefonicky.

§ 4

Organizace školy

1) Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín je příspěvkovou organizací (školskou právnickou osobou) zřízenou Moravskoslezským krajem, jejímž statutárním orgánem je ředitelka, kterou jmenuje zřizovatel školy.

2) Ředitelka školy vydává jednotlivé vnitřní předpisy a směrnice, které jsou závazné pro všechny pracovníky ZUŠ.

Základními předpisy jsou:

 • Školní řád
 • Organizační řád
 • Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí ze dne 4. 10. 2007
 • Vnitřní směrnice školy
 • Vnitřní platový předpis
 • Směrnice o vnitřním kontrolním systému
 • Vnitřní účetní směrnice
 • Vnitřní směrnice – úplata za vzdělávání dle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb.
 • Vnitřní předpis o poskytování cestovních náhrad
 • Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek
 • Spisový a skartační řád
 • Směrnice o ochraně osobních údajů (GDPR)

3) Ředitelka jmenuje svého statutárního zástupce a případně další své zástupce, dle provozních potřeb a velikosti školy.

4) Ředitelka zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy na základě § 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

5) Ředitelka dále zřizuje:

a) jako svůj poradní orgán uměleckou radu hudebního oboru a uměleckou radu kolektivních předmětů (VO, TO, LDO),

b) oddělení smyčcových nástrojů, oddělení dechových nástrojů, oddělení klávesových nástrojů, pěvecké oddělení, akordeonové oddělení, oddělení strunných nástrojů a bicích nástrojů.

6) Ředitelka pověřuje vedením jednotlivých oddělení a oborů garanty oddělení nebo oboru, kteří se řídí pracovní povinnosti garantů oddělení nebo oboru.

7) Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru zpravidla na základě výběrového řízení, nebo pokud prokáží výjimečné umělecko-pedagogické výsledky ve svém dřívějším zaměstnání nebo pokud byli výkonnými umělci.

8) Technicko hospodářští pracovníci:

a)   ekonom/účetní

b)      administrativní a spisový pracovník

c)      školnice

d)     uklízečka

e)      topič

9) Pracovní náplně zaměstnanců jsou vypracovány na základě Katalogu prací, ve znění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., s účinností od 1. října 2010.

 

ČÁST TŘETÍ

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, GDPR

 § 5

Bezpečnost a ochrana zdraví

1) Škola přihlíží při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a předchází vzniku sociálně patologických jevů.

2) Škola je zodpovědná za vytvoření podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

3) Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2 a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

4) Škola vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.

5) Žáci jsou pravidelně proškolováni vždy na začátku nového školního roku svým učitelem z bezpečnosti a ochrany zdraví a z tohoto proškolení je proveden zápis do třídní knihy.

6) Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama na prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.

7) V učebnách není žákům povoleno svévolně otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče.

8) Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit tabákové výrobky včetně elektronických cigaret, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních.

9) Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy.

10) V případě spáchání protiprávního jednání (krádeže, projevy školního násilí, přestupky, trestné činy) splní škola neprodleně ohlašovací povinnost směrem k orgánům sociálně právní ochran žáků, orgánům činným v trestním řízení, dalším orgánům obce a zákonným zástupcům nezletilého žáka.

11) Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti, apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. Šikanování, vandalismus, rasismus a antisemitismus jsou neslučitelné s výchovnými záměry školy. Pokud je na žáka vykonáván nátlak ze strany spolužáků nebo dalších osob účastných na vyučování, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně pracovníkům školy. Je-li žák svědkem situace, během které je na jiného žáka vykonáván nátlak ze strany spolužáků nebo dalších osob účastných na vyučování, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně pracovníkům školy.

12) Zpracování osobních údajů je popsáno ve Směrnici o ochraně osobních údajů a nakládání s nimi (GDPR)

 

§ 6


Podmínky pro zajišťování akcí mimo místo činnosti školy

 

1) Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitel školy.

2) Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění nezletilých žáků a skončení akce škola oznámí nejméně 1 den předem jejich zákonným zástupcům.

3) Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující. 

 

ČÁST ČTVRTÁ

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 

1) Žáci řádně pečují o zapůjčené hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají.

2) Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.

3) Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají neprodleně příslušnému učiteli všechny hudební nástroje a ostatní učební pomůcky zapůjčené školou.

4) S každým vypůjčitelem bude sepsána smlouva o výpůjčce.

 

  ČÁST PÁTÁ

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

§7

 

Hodnocení vzdělávání

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací na základě rozhodnutí ředitelky školy.

2) Žáci jsou v jednotlivých předmětech hodnoceni na vysvědčení těmito stupni prospěchu:

a) 1 - výborný,

b) 2 - chvalitebný,

c) 3 - uspokojivý,

d) 4 - neuspokojivý.

3) Žáci jsou na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnoceni těmito stupni:

a) prospěl(a) s vyznamenáním,

b) prospěl(a),

c) neprospěl(a).

4) Žáci prospěli s vyznamenáním, jestliže jsou hodnoceni stupněm prospěchu 1 - výborný, v žádném povinném předmětu nejsou hodnoceni stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemají vyšší než 1,5. Žáci prospěli s vyznamenáním, jestliže nejsou hodnoceni v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemají vyšší než 1,5.

5) Žáci prospěli, jestliže nebyli ani v jednom povinném předmětu hodnoceni stupněm prospěchu
4 - neuspokojivý.

6) Žáci neprospěli, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

7) Žáci jsou klasifikováni průběžně a systematicky během celého školního roku známkou třídní knize a žákovské knížce (minimálně 2x za měsíc na I. stupni a minimálně 1x za měsíc na II. stupni), slovní hodnocení je součástí každé vyučovací hodiny. Ve výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru je klasifikace zapsána v třídní knize.

Využíváme rovněž alternativní formy hodnocení, které mají především u žáků přípravného studia a žáků nižších ročníků I. stupně motivační funkci.

8) Postupové zkoušky jsou v hudebním oboru na I. stupni v 1. – 6. ročníku, studium I. stupně žák ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou zkouškou.

Postupové zkoušky jsou v hudebním oboru na II. stupni ve 2. ročníku, studium žák ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou zkouškou.

9) Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.

10) Ředitelka školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitelka školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

11) Do vyššího ročníku postupují žáci, kteří byli na konci druhého pololetí celkově hodnoceni stupněm prospěl(a) nebo prospěl(a) s vyznamenáním a úspěšně vykonali postupovou zkoušku, pokud tak stanoví rámcový vzdělávací program.

12) Mimořádně nadané žáky lze na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí přeřadit do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozího ročníku či ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů.

13) Žákovi, který nebyl na konci druhého pololetí hodnocen, lze v odůvodněných případech umožnit opakování ročníku.

14) Žáka studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, který na konci druhého pololetí neprospěl, lze přeřadit zpět do příslušného ročníku základního studia.

§ 8

Opravné zkoušky


1) Žáci, kteří jsou na konci druhého pololetí hodnoceni stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý, konají opravnou zkoušku nejpozději v posledním týdnu měsíce srpna příslušného školního roku.

2) Jestliže se žák nedostaví k opravné zkoušce v určeném termínu, je hodnocen z předmětu, ze kterého měl konat opravnou zkoušku, stupněm 4 - neuspokojivý. Jestliže se žák nemohl dostavit k opravné zkoušce ze závažných objektivních příčin a svou neúčast omluví ředitelce školy nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného pro vykonání této zkoušky, určí ředitelka školy náhradní termín pro její vykonání.

 

§ 9

Komisionální zkoušky

 

1) Komisionální zkoušky se konají:

a) při postupových zkouškách,

b) při závěrečných zkouškách na konci základního studia I. a II. stupně, studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé,

c) při zkouškách ze studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin,

d) při přeřazení mimořádně nadaného žáka do některého vyššího ročníku bez absolvování předcházejícího ročníku nebo ročníků,

e) při opravných zkouškách.

§ 10

 

Ukončení vzdělávání

1) Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.

2) Žák přestává být žákem školy:

a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,

b) jestliže byl vyloučen ze školy,

c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,

d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném  termínu.

e) jestliže byl vyloučen ze školy pro úmyslné poškození majetku školy.

3) O ukončení vzdělávání je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

 

ČÁST ŠESTÁ

 

Úplata za vzdělávání

 Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 

1) U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 160 odst. 1 písm. c) školského zákona).

2) U studia pro dospělé stanoví ředitelka školy výši úplaty za vzdělávání:

a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1,

b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.

3) Ukončí-li žák vzdělávání podle §10 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 10 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

4) Ředitelka školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze uhradit pololetně, nebo měsíčně. Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Ředitelka školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.

5) Občanům a jejich rodinným příslušníkům (žákům), kteří nejsou státními občany České republiky a prokáží povolení k pobytu jako dlouhodobě pobývající rezidenti – ES, je vzdělávání poskytováno za stejných podmínek, jako občanům České republiky. Občanům a jejich rodinným příslušníkům (žákům), kteří nejsou státními občany České republiky a nemají ani státní příslušnost jiného členského státu Evropské unie a nemohou prokázat povolení k pobytu jako dlouhodobě pobývající rezidenti – ES, stanoví ředitelka školy úplatu za vzdělávání v plné výši skutečných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce.

6) Výši úplaty na vzdělávání pro školní rok zveřejní ředitelka školy v hlavní budově školy a na internetových stránkách.

 

ČÁST SEDMÁ

Výchovná opatření

 

1)  Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Pochvaly a  jiná ocenění může udělit  ředitel školy nebo učitel vyučovacího předmětu. Nejvyšším oceněním je Cena ředitele školy, která se uděluje za vynikající výkony žáků a mimořádnou reprezentaci školy. Dalším oceněním je Pochvalný list ředitele školy. V odůvodněném případě po projednání v umělecké radě uděluje ředitel školy mimořádné ocenění „Mladý talent“.

2) Ředitelka školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami s touto vyhláškou související a tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitelka školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitelka školy rozhodnout o jeho vyloučení.

3) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.

4) Ředitelka školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 140/1961 Sb.). Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

5) Za hrubé porušení školního řádu jsou považovány projevy šikanování, tj. cílené a opakované ubližující agresivní útoky. Stejně tak sem mohou patřit i mírné formy psychického útlaku, které byly již dříve prokázány a znovu se opakují.

 

Tímto se ruší předchozí Školní řád ze dne 03. 09. 2018.

Tento Školní řád nabývá účinnosti dne 1. září 2020

 ………………………………………

 

 Renata Wdówková

ředitelka školy ZUŠ Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace